Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  im Polskich Noblistów w Kruszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://spkruszyn.pl/

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.02.2022

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia liter
  • podświetlane linki
  • mapa strony
  • skala szarości
  • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 22-01-2021 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej  przez  pracownika  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im Polskich Noblistów w Kruszynie.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Sławomir Rewers
e-mail: slawomir_rewers@spkruszyn.pl
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: sekretariat@spkruszyn.pl
telefon: 54 252 84 16
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Do budynku szkoły prowadzi kilka wejść:
 2. główne wejście znajdujące się od ulicy Szkolnej, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Po wejściu do budynku, po prawej stronie znajduje się  biurko osób dyżurujących, informacja.
 3. wejście od strony szatni, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. wejście od strony świetlicy szkolnej ,  prowadzą do niego  podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
 5. wejście do hali sportowej od strony parkingu, brak schodów, znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
 6. wejście do hali sportowej od strony boiska, brak schodów, możliwość wjazdu dla osób niepełnosprawnych
 7. wejście boczne od strony placu manewrowego,  (tylko dla pracowników i dostawców)jeden stopień, brak podjazdu dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
 8. wejście tylne od placu manewrowego (tylko dla uczniów i rodziców kl.0) jeden stopień, brak podjazdu dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
 • Na terenie szkoły są  miejsca  parkingowe, w tym jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • W budynku na każdym poziomie (piwnica z szatniami dla uczniów, parter, 1 piętro i 2 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind. Na poszczególne pietra  prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych.
 • Parter, gdzie znajduje się sekretariat i gabinety dyrekcji jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, po wejściu od strony świetlicy. W części sportowej – hala, znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w pozostałych częściach budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • W szkole nie ma pętli indukcyjnych.