Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

WSTĘP

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://spkruszyn.pl/ 

Data publikacji strony internetowej BIP:  01.09.2015 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.11.2020r. 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ: 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych 
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych 
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności 
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi 
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA: 

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim: 

 • podwyższony kontrast 
 • możliwość powiększenia liter 
 • podświetlane linki 
 • mapa strony 
 • skala szarości 
 • jasne tło 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI: 

Deklaracje sporządzono dnia: 22-01-2021 r. 

Ostatnia aktualizacja deklaracji: 29.03.2024 r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im Polskich Noblistów w Kruszynie  

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE: 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Sławomir Rewers 
e-mail: slawomir_rewers@spkruszyn.pl 
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: sekretariat@spkruszyn.pl 
telefon: 54 252 84 16 
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

Do budynku szkoły prowadzi kilka wejść: 

 1. główne wejście znajdujące się od ulicy Szkolnej, prowadzą do niego schody, brak podjazdu dla niepełnosprawnych. Schody oznakowane wyróżnionym kolorem, zamontowano barierkę pośrednią.  Drzwi wyróżnione kolorem. Przed wejściem znajdują się ławki. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Po wejściu do budynku, po prawej stronie znajduje się biurko osób dyżurujących, po lewej stronie miejsca siedzące do akomodacji wzroku dla osób słabowidzących. W „dyżurce” znajduje się przenośna pętla indukcyjna. 
 1. wejście od strony szatni, przeznaczone dla uczniów, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Drzwi wyróżnione kolorem. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 
 1. wejście od strony świetlicy szkolnej, oznakowane i przeznaczone dla osób niepełnosprawnych ruchowo, prowadzą do niego podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed wejściem i po wejściu znajdują się miejsca siedzące do akomodacji wzroku dla osób słabowidzących, schody i drzwi wyróżnione kolorem. 
 1. wejście do hali sportowej od strony parkingu, brak schodów, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych ruchowo, znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Drzwi oznaczone kolorem. 
 1. wejście do hali sportowej od strony boiska, brak schodów, możliwość wjazdu dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 
 1. wejście boczne od strony placu manewrowego, (tylko dla pracowników i dostawców) jeden stopień, brak podjazdu dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 
 1. wejście tylne od placu manewrowego (tylko dla uczniów i rodziców oddziałów przedszkolnych) brak schodów, możliwość wjazdu dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 
 1. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe. Miejsca oznakowane i przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się: jedno na parkingu głównym, drugie na dziedzińcu wewnętrznym. 
 1. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. 
 1. W budynku na każdym poziomie (piwnica z szatniami dla uczniów, parter, 1 piętro i 2 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind. Na poszczególne pietra prowadzą schody, dostępność do tych miejsc zapewnia schodołaz obsługiwany przez pracowników szkoły. 
 1. W budynku, na parterze, znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Zamontowane są barierki na wszystkich klatkach schodowych, zgodne ze standardami dostosowań dla osób niepełnosprawnych. 
 1. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
 1. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 
 1. W szkole znajduje się świetlica, stołówka, biblioteka, które są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 
 1. Na każdej kondygnacji znajduje się przynajmniej jedna sala lekcyjna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, w klasach znajdują się ławki dla uczniów niepełnosprawnych z regulowaną wysokością krzesła i stołu, z regulowanym kątem nachylenia blatu, drzwi odpowiedniej szerokości, meble i szafki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, rolety oraz pomoce i środki dydaktyczne dla osób z SPE. 
 1. W budynku są oznaczenia w alfabecie braille’a, każde pomieszczenie oznaczone jest w kontrastowych kolorach lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.