Dokumenty

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYNIE
( wraz ze szczegółowymi warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego uczniów – rozdział 6)

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KRUSZYNIE na rok szkolny 2021/2022

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące od 1 września 2021r na terenie
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie.

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYNIE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYNIE

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYNIE

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI
POTRZEBAMI NA LATA 2021-2022 W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH
NOBLISTÓW W KRUSZYNIE

Procedura ewakuacji uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
im. Polskich Noblistów w Kruszynie

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYNIE