„Edukacja szansą na sukces”

Logo : Fundusze Europejskie Program Reginalny , Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Pragniemy poinformować, iż w SP w Kruszynie uzyskała dofinansowanie projektu pt.:

Edukacja szansą na sukces

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02. Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023r.

Głównym celem projektu w SP w Kruszynie jest:

  • Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w SP w Kruszynie,
  • Indywidualizacja pracy z ucz. ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w SP w Kruszynie,
  • Realizacja doradztwa zawodowego w SP w Kruszynie,
  • Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w SP w Kruszynie poprzez wyposażenie/doposażenie szkolnych pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego,
  • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w SP w Kruszynie.

Grupę docelową stanowić będzie:

  • 120 uczniów
  • 40 nauczycieli

Całkowita wartość projektu: 638 610,43 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 606 679,90 zł