UKS

Uczniowski Klub Sportowy „AS KRUSZYN”

Prezes UKS „As Kruszyn” – mgr Dorota Chylińska

Uczniowski Klub Sportowy „As Kruszyn” to stowarzyszenie działające przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie. Członkami naszego klubu są uczniowie i absolwenci szkoły. Obecnie UKS „As Kruszyn” zrzesza 66 członków. Uczniowski Klub Sportowy „As Kruszyn” aplikuje w licznych konkursach, realizuje projekty sportowo- rekreacyjne  organizując pozalekcyjne życie dzieci i młodzieży.  W zarządzie stowarzyszenia działają:  p. Dorota Chylińska, p. Helena Cichocka oraz p. Mariusz Chyliński. UKS „As Kruszyn” współpracuje z licznymi zewnętrznymi podmiotami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi. Celem działalności UKS jest kształcenie i doskonalenie harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, wyposażenie uczniów w zasób umiejętności ruchowych oraz w niezbędny zasób wiedzy o korzyściach z uprawiania ćwiczeń fizycznych, prawidłowy rozwój psychomotoryczny, rozwijanie i doskonalenie sprawności fizycznej, a także kształtowanie charakteru i pożądanych postaw uczniów w działaniu zarówno indywidualnym jak i zespołowym.


Po raz kolejny realizujemy w naszej szkole program Szkolny Klub Sportowy- 2023. Program Szkolny Klub Sportowy to działanie ukierunkowane na rozwój fizyczny uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego. W obecnym roku szkolnym zajęcia w naszej szkole z grupą 15 dziewcząt młodszych  z klas III i IV prowadzi pan Mariusz Chyliński, natomiast z chłopcami młodszymi  z klas III -IV pracuje pani Dorota Chylińska. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w wymiarze 2 godzin w tygodniu, dla każdej z grup. Program SKS jest realizowany i finansowany  przez  Kujawsko- Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.


„Organizacja imprez sportowych i sportowo- rekreacyjnych w Gminie Włocławek w 2023r.” to konkurs, w ramach którego Uczniowski Klub Sportowy „As Kruszyn” otrzymał dofinansowanie o wartości 3 tys. zł  z Urzędu Gminy Włocławek. W ramach grantu zorganizowane zostały dwa turnieje w piłkę siatkową, w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie. Turnieje przeznaczone były dla dziewcząt  i chłopców w wieku 9- 15 lat ze szkół powiatu włocławskiego. Ok. 70 chłopców i dziewcząt, miała okazję spotykać się po lekcjach, w grupie bezpiecznie i twórczo spędzać aktywnie czas wolny, rozwijać swoje umiejętności sportowe. Zakupione zostały medale i nagrody rzeczowe dla drużyn uczestniczących w turniejach.

    Aby podnieść rangę zawodów jeden turniej został rozegrany pod patronatem i o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, drugi natomiast pod patronatem, o puchar Wójta Gminy Włocławek.

    W czasie turniejów dzieci mogły poznać się w innym niż szkoła środowisku, nabrały pewności siebie, poznały nowe koleżanki i kolegów, a przede wszystkim odpoczęły i dobrze się bawiły w grupie rówieśników. Utworzone zostały nawyki prozdrowotne przydatne w życiu dorosłym. Podczas realizacji zadania uczestnicy projektu nauczyli się zasad  zdrowej rywalizacji, potrafią pogodzić się z ewentualną porażką i przeżywać radość z wygranej, podniesiony został poziom świadomości społecznej, odegrania swojej roli w społeczeństwie, wyeliminowane zostały zachowania aspołeczne poprzez udział w grupowych zajęciach sportowych.


Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2023r. w Gminie Włocławek” to konkurs w którym Uczniowski Klub Sportowy „As Kruszyn” otrzymał 8 000 zł. dofinansowania z Urzędu Gminy Włocławek. W ramach realizacji tego zadania zorganizowano szkolne półkolonie w okresie wakacji, które odbyły się w terminie 21.08.- 01.09. 2023r., w godz.  8 30- 13 30, w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie.  Półkolonie kierowane były do dzieci i młodzieży z klas I-VIII.

    W czasie półkolonii, 40 osobowa grupa dzieci i młodzieży rozwijała swoje zainteresowania sportowe oraz poznała możliwość czynnego spędzania czasu wolnego, z dala od komputerów i tabletów, przygotowano dzieci i młodzież do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie, uczestnicy projektu zintegrowali się, poznali, co znaczy współpraca w grupie, ukształtowano dobre relacje międzyludzkie i społeczne.

    Podczas półkolonii odbyły się dwa wyjazdy do kina we Włocławku oraz liczne zajęcia sportowe i rekreacyjne, warsztaty twórcze i karaoke. Polepszone zostało wyposażenie klubu, poprzez zakup sprzętu sportowego  (9 szt.- piłki do mini siatkówki). Zakupiony sprzęt sportowy wpływa na realizację zajęć, które stały się ciekawsze i efektywniejsze.

    Poprzez organizację półkolonii podniesiony został  poziom ogólnej sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz ukształtowane zostały pozytywne postawy prozdrowotne, które zaowocują w przyszłości dbałością o zdrowie.   W zadaniach naszych uczestniczyły również dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, co pozwoliło  na integrację, kształtowanie relacji w grupie, umiejętność współpracy w zajęciach grupowych. 


6 grudnia 2023r. dziewczęta z klas V-VI zdobyły I miejsce w Powiatowym Turnieju Mikołajkowym w Piłkę Siatkową w Kowalu wyprzedzając reprezentacje szkół z powiatu włocławskiego, szkołę z Kowala i z Brześcia Kujawskiego. Dziewczęta zagrały kolejny dobry turniej, podczas którego zaprezentowały swoje umiejętności siatkarskie. Odniesiony sukces pozwala realnie myśleć o jeszcze większych osiągnięciach w przyszłych latach.